Plany zagospodarowania przestrzennego osiedla

Peryferyjne osiedle względem centrum miasta, rozwijające się przede wszystkim pod względem zabudowy mieszkaniowej o zróżnicowanej intensywności. Zabudowie towarzyszą usługi wbudowane i wolno stojące związane głównie z obsługa mieszkańców osiedla. Z uwagi na lokalizację osiedla względem głównej arterii wlotowej do miasta, przewiduje się także rozwój usług o znaczeniu ponadlokalnym. W tym celu wydzielone zostaną w planach miejscowych centra usługowe, uwzględniające także możliwość lokalizacji jednego wielkopowierzchniowego obiektu handlowego.
Rozwój osiedla limitowany jest przez obecność terenów zamkniętych i uwarunkowania historyczne, które jednak traktowane są jako wartość dając możliwość rewitalizacji i podniesienia jakości przestrzeni.
Teren osiedla ma w znacznej części znajduje się w Systemie Zieleni Miejskiej, wskazuje to na potrzebę stosowania zasad ochrony środowiska i kształtowania zabudowy przyjętych w tym systemie: ochronę cennych wartości przyrodniczych i krajobrazowych, ochronę cieków i oczek wodnych oraz terenów zieleni nieurządzonej i urządzonej. Dużą wagę przywiązuje się także do stwarzania możliwości zagospodarowania terenów przywodnych przewidując dla nich funkcje: usług sportu, rekreacji i turystyki wodnej.